Jan Lourisz. Besemer

FatherMother
Louris Jansz BesemerGeerte N.N.
MarriageChildren
? - - Louris Besemer
- - Tryntje Besemer

Jan Lourisz. Besemer
-
-
Louris Jansz Besemer
* 1530
-
Geerte N.N.
-
-
Jan Huygensz Besemer
* Abt 1520
Bef 1531


N.N. Louwisdr
-
Bef 1531
-
--
-
Huych Hendricksz. Besemer
- - Aft 1529
Hillegont Ockersd
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 04-05-2012