Hillegont Ockersd

MarriageChildren
- Huych Hendricksz. Besemer 1496 - Cornelis Huygensz Besemer
Abt 1520 - Jan Huygensz Besemer
- - Hendrik Huychensz Besemer
- - Vincent Huychensz Besemer
- - Geertge Huychensz Besemer
- - Ocker Huychensz Besemer

Hillegont Ockersd
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0 -------- 04-05-2012