Opdateret d. 9.12.2015 Bolten

Als je A zegt, zeg je ook B:
Hier gaat het verder over de genealogie van onze moeder.
Stamboom Forum geeft aan det er naar Otten en Folkers wordt gezocht
De website is ook aangemeld bij de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
Het volgende is evenals bij Bezemer verzameld door mijn broer.
Ook hier geldt: klik op naam komt de engelse versie van de persoon + mogelijkheid om de kwartierstaat
voor die familie te vinden.Hier gaat het over de Bolten Genealogi:

Naam en wapen:

De naam Bolten zou zijn afgeleid van het Duitse woord "Bolzen", wat pijlen betekent. Maar ook in het oud
Nederlands was bolten=pijlen getuige een rekening uit 1640:
"twi bolten fur meine here Hertog van Brabant".
De naam zou ook ontstaan kunnen zijn uit de naam Bouten ou->ol.
Bout(s) van Rasmon had ook twee stompe pijlen in het wapen.

        
Twee gekruiste vogelpijlen. (pijlen om vogels mee te schieten hadden een stompe punt om de vogels lam te
schieten. De volgels moesten n.l. blijve leven om pas bij thuiskomst gevild te worden).

Voorkomsten van de naam Bolte(n):

Nederland
Gerhardus Bolthe, 1248 Schepen van Zutphen (OGZ IVa)

Evererdus Bolte, Meesterkok aan het hof van Geltre, 1396 (Nijsten- 1992, p 40)

Willem Bolte, Zwolle 1399 (Maandrek. Zwolle 1399)

Wermer die Bolde; Wermer den Bolden, Zwolle 1401 (Maandrek. Zwolle 1401, p 45, 69).

Jasper Bolten, was Schepen van Amsterdam (gehuwd met Allida Meyn?)

Theodoor Bolten, was hofpredikant van Koning-stadhouder Willem II en hield bij diens dood in 1702
    een lijkrede in de Westminster Abbey in London.

Geertruida Petronella Bolten, ~1770, gehuwd met Adriaan Hoffman. Uit dit huwelijk o.a. Geertruida
    Ana Elisabeth Hoffman 29.07.1799 Amsterdam. (zie Ned. Patriciaat Jaarg 41)

Daniel Bolte, per 16.07.1774 genoemd in het testament van Cornelis Rietveld, "Stellende hij, Testateur tot
    Executeurs van dit zijn Testament mitsgaders tot voogden over de minderjarige Erfgenamen die in dezen
    zijn gecorr?? de Heeren Daniel Bolte Boomsluyter alhier en Robertus Caster" (zie origeneel document)

Daniel Bolten, per 10.05.1784 genoemd in oorkonde van de Scheepen van Graavenhaage, betreffende
    een huis en Erve aan de zuidzijde van de houtmarkt te 's Graavenhaage, "Robertus Caster vermits het
    overlijden van Daniel Bolten als eenige overgebleevene gestelde Executuer van het testament van wijle
    Cornelis Rietveld". (Zie origineel document).


Duitsland
Telling volgens telefoongids 1998 XX maal
De voornaam Daniel komt ook regelmatig voor.

Denemerken. Baron von Bolten (tak is uitgestorven)
In Kopenhagen is aan de Store Kongensgade een Hotel-Restaurant Bolten's, met een binnenplaats: Baron Boltensgaard.( zie verder hier)


Bronnen

Miedema, "De Bolt-namen en het probleem van de Gronings-Drentse depalitalisatie" in MVN 41 (1965),
p 175-187; met kaartje

Gemeente Archief's Gravenhage, afdeling archieven
BNR 381 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij van 's-Gravenhage, 1814-1908
A.M.J. de Haan en R. Grootveld, 1984.
Muziekkorps:
336. Reglementen, 1891-1895 omslag
337. Stamboek, 1838-1901, 1 deel
338. -340. Controleboeken, 1863-1883, 3 delen.
338. Muzikanten, 1863-1870.
339. Muzikanten, 1877-1883.
340. Kleding en instrumenten, 1863-1870
341. Circulaire betreffende het aangaan van een verbintenis bij het muziekkorps, 1893 1 stuk.

Genealogisch Archief

10. Stamboek van de Friesche vroege Landadel.
De Haan- Hetermen en A. van Halmel, jr.
214
298 III Leeuwarden, grafschriften
Genealogie van de familie Bolten van 1740 tot heden. A.M. Bosters, Voorburg 1991 Johan Adriaan Bolten;
Der lebensweg eines Schleswig-Holsteinischen Theologen und Historikers, R Witt
Parenteel van Herman Bolten


Register
Jan Bolten 1742
Daniel J.J.Bolten 1819-1867
Daniel J.J.Bolten
Daniel M.H.Bolten 1841-1917
Hendrik G.C.Bolten 1849
Daniel G.J.Bolten 1871-1960
Gerardus C.Bolten 1872-1940
Ernst H. Bolten 1877-1963
Henri Bolten 1883-1951
Klaas E. Groeneveld 1744- 1795
Feiko R. Folkers 1793-1861
Gerardus J. Otten - 1856
Reemt F. Folkers 1818-1871
Albert R. Folkers 1846-1922
Goslik M.Stellingwerff 1824-1894
Karel W.L.Hauff 1843-1877
Bezemer familie

Genealogie van de Familie Bolten:


I. Jan Bolten:
    Geb. omstreeks 1742. Als soldaat getr. in 1774 te den Haag met Fondurie? (Hugonoten)
    Uit dit huwelijk o.a.:
    1. Daniel Johannes Jacobus, (volgt II)


II. Daniel Johannes Jacobus Bolten:
    Geb 13.12.1819 te 's-Gravenhage, overl. ald. 14.07.1867, tr. 1e met Hendrika Louise Overdijk, geb.
    Delft 14.04.1816.
    Uit dit huwelijk:
    1. Daniel Johannes Jacobus, (volgt III)

    tr. 2e met Wering??
    2. Johanna Petronella, geb. 1867, overl. 13.05.1922, tr. met Jacobus de Vriend, geb. 1865, overl.
    18.12.1931, Wassenaar, ambtenaar in Oost-Indië.


III. Daniel Johannes Jacobus Bolten.
      Kapelmeester der Schutterij.
      Stafmuzikant bij het Regiment Grenadiers.
      Onderijzer aan de Koninklijke Muziekschool.
      Lid van het orkest van de Franse Schouwberg.
      Getr. met ?
      Uit dit huwelijk o.a.:
      1. Daniel Martinus Hendrikus, (volgt IV)
      2. Hendrik Gerard Coenraad, (volgt IVa)

   terug naar   ouders     Register


IV. Daniel Martinus Hendrikus Bolten.

        

      Geb. 21.05.1841, den Haag, overl. 11.05.1917, den Haag, tr.04.05.1870 in den Haag met Adriana
      Frederica Otten
, geb. 23.12.1844, Elshout, overl. 16.04.1921, den Haag, begr. op Oud Eikenduin,
      dochter van Gerardus Johannes Otten, overl. 1856 en Juliana Christina Beckers.

      Daniel heeft les gehad van Duckler van de Grenadiers (later Kon. Mil. Kapel)
      01.05.1869 - 01.12.1870 cornettist bij de schutterij.01.01.1871 - 31.03.1876 weer in dienst.
      31.03.1876 verzoek eervolontslagen.
      01.01.1878 2e kapelmeester en cornettist met een jaarsalaris van Fl 120.- en daarmee de best betaalde
      muzikant. (1e kapelmeester was Becht met een jaarsalaris van Fl 300.-)
      01.01.?? 1e kapelmeester met een jaarsalaris van Fl 600.-
      31.12.1870 ontslag wegens ontbinding van het korps.
      29.10.1894 bij Koninklijk besluit No. 34 toegekend het ereteken voor langdurig enwerkelijke dienst
      bij de schutterij.
      27.08.1904 bij Koninklijk besluit no. 2, toegekend de eremedaille in de orde van Oranje Nassau.
      31.12.1906 eervol ontslag.
      Verder bestuurslid van het Pensioenfonds voor muzici.
      Arrangeerde verschillende stukken o.a. van Massenet: Ouverture Verdre.
      Kende van Aken (die ook een arrangement voor Verdre maakte)
      Uit dit huwelijk verden geboren:
      1. Daniel Gerardus Johannes, (volgt V)
      2. Gerard Christiaan, (volgt Va)
      3. Maria Christina, geb.18.03.1874, den Haag, overl. 10.11.1875.
      4. Adriana Frederika, geb. 26.07.1875, den Haag, overl. 17.08.1875
      5. Christina Adriana, Geb. 19.08.1876, den Haag, overl. 17.03.1913 ald., tr. 12.05.1919 met Jan
         Pieter Antonius van der Wiel
, Directeur der Posterijrn in den Haag, geb., 21.02.1883, overl.
         14.01.1945.
      6. Ernst Hendrik, (volgt Vb)
      7. Maria Christina, geb. 19.09.879, den Haag, overl. 12.01.1884.
      8. Henri, geb. 07.08.1881, den Haag, overl. 03.11.1881.
      9. Henri, (volgt Vc)

   terug naar   ouders     Register


IVa. Hendrik Gerard Coenraad Bolten.
      Geb, 07.02.1849. Ambtenaar en klerk bij het Provinciaal Gouvernement.
      Een van zijn kinderen was militair van beroep.
      Jean Pierre, geb. 17.02.1883, den Haag.
      17.08.1898 soldaat/vrijwilliger instructe bataljon.
      03.04.1900 korporaal.
      14.07.1903 sergeant.
      17.09.1906 2e luitenant 5e regiment infanterie.
      23.05.1910 1e luitenant.
      07.10.1919 kapitein 2e regiment infanterie.
      04.01.1919? eervolontslag uit de militaire dienst.

   terug naar   ouders     Register


V. Daniel Gerardus Johannes Bolten.

        

      Geb. 05.04.1871, den Haag, overl. 29.08..1960, Zeist, Tr. 04.07.1902 in den Haag met Johanna
      Megcheltien Lutgerdina Folkers
, geb. 21.10.1877 te Winschoten, overl. 10.12.1965 te Valkens-
      waard, dochter van Albertus Folkers en Tette Stellingwerff. (zie verder IIIa)

      04.10.1892 Ingeschreven Universiteit Leiden
      30.01.1894 Eerste Natuurkundig
                1895 Theoretisch apothekerexamen
      28.05.1897 Praktisch apothekreexamen.
      01.11.1898 Conservator Koloniaal Museum te Haarlem t/m 31.05.189?
      07.05.1900 Bij KB benoemd tot Militair Apotheker 2e klasse.
      01.06.1900 Beëediging ala militair Apotheker.
      21.05.1901 Erepenning (zilveren) voor musea enz. Kon.besl. van 30 april
      17.06.1902 Voor 3 jaar als militair Apotheker 2e klasse, gedetacheerd bij de Landmacht in West-
                         Indië.
      23.08.1902 Order om te vertrekken naar Suriname.
      17.09.1902 Vetrek per ss Prins der Nederlanden
      03.10.1902 18.00 uur Aankomst te Paramaribo
      13.04.1910 Per KB benoemd tot Militair Apotheker 1e klasse.
      04.05.1910 Vertrokken per ss Prins Willem uit Paramaribo
      22.05.1910 Aankomst in Le Havre.
      26.06.1910 Geplaatst te Utrecht.
      29.04.1912 Militair apotheker bij het personeel van de Geneeskundige Dienst der Landmacht,
      werkzaam gesteld bij het Hoofdkwartier van het Veldleger (Gezondheids Commissie). Belast met het
      onderzoek van drinkwater te velde en het verrichten van scheikundig onderzoek in een scheikundig
      laboratorium. Gestationeerd in Oosterhout.
      15.10.1917 Onderzoek afgesloten in het Centraal laboratorium te Utrecht naar het maken van
      Formaldehyde voor ruimte-ontsmetting, door samenvoeging van formaline met ongeblust kalk ipv. met
      kaliumpemanganaat. (bron. Pharmaceutisch Weekblad 19.01.1918)
      19.04.1918 Onderzoek gestart voor Malaria-commissie van de Centrale Gezondheidsraad.
      Verslag loopt tot 17 okt.
      1920 Overgeplaatstnaa Amersfoort, 5e regiment infanterie
      25.02.19?? Leraar Industrie- en huishoudschool Amersfoort tot 30.04.1936

      Uit dit huwelijk geboren te Paramaribo:
      1. Rika Johanna, geb. 18.07.1903, overl. 17.07.1986, Amsterdam, apotheker, was getr.
         24-06-1930 in Amersfoort met Hendrik G. Beins.
         Uit dit huwelijk:
         1.1. Johanna Sophie Beins.
         1.2. Danielle Christine Beins.
      2. Adriana Danielle, geb. 09.12.1905
      3. IO, geb. 19.07.1908, overl. 29.03.2003, Oosterbeek, onderwijzeres, getr. 27.12.1949, Amersfoort
         met Louis Henri Le Poole, geb. 08.02.1909, Leeuwarden, overl 17.05.2003, Arnhem.

   terug naar   ouders     Register


Va. Gerardus Christiaan Bolten (Geert, ook "meneer" Genoemd)
      Geb. 20.12.1872, den Haag, overl. ald. 09.11.1940, getr. 13.04.1901, den Haag met Alegonda
      Johanna Marie van der Weele
, geb. 08.09.1881, den Haag, overl. ald. 17.11.1956, dochter van
      Herman Johannes van der Weele, kunstschilder en Johanna Alida Wilhelmina Stam.
      Studeerde Medicijnen te Utrecht, afgestudeerd in 1896.
      Promoveerde in 1896 te Gent tot Psychiater.
      Naast zijn particuliere praktijk was hij ook als neuroloog psychiater van het Haagse Gemmente
      Ziekenhuis aan de Zuidwal. In de eerste jaren oefende hij deze functie belangeloos uit, daarna hield hij
      dit werk tegen een zeer bescheiden vergoeding nog vrijwel dertig jaar vol.
      Bij zijn afscheid werd zijn portret aangeboden dat nog steeds in het ziekenhuis hangt.
      Buiten zijn vak had hij grote belangstelling voor muziek en verzamelde hij gekleurd Delfts porselein.
      (zie schenking D.H.G. Bolten in 1988 aan ver. Hendrick de Keyser).
      Op 03.03.1932 werd bij akte van scheiding en deling het huis van de schoonvader, Statenlaan 4
      toebedeeld, dat na zijn dood in1930 was betrokken. Op 9 oktober 1940 overleed dokter Bolten kort
      voor de Duitsers hem kwamen arresteren in verband met een artikel dat hij in 1934 had geschreven ter
      verdediging van Marinus van der Lubbe, de vermeende brandstichter van het Rijksdaggebouw in
      Berlijn.
      Uit dit huwelijk werden geboren:
      1. Allegonda Johanna Adriana, (Gon 1) geb. 04.02.1902, Loosduinen, overl. 18.12.1990,
         den Haag, getr. okt. 1925, Semarang, met de handschoen, Okke Visser, advokaat te Semarang van
         1924 tot 1937. Gescheiden in 1937.
         In de Boeckhorst in Lunteren woonde zij samen met Maria Waghto en hielpen zij verschillende
         reconvalcenten met verzorging en spirituele gesprekken weer op de been.
         Na de oorlog verhuisden zij naar Oegstgeest, daarna naar Leidschendam, waar Victor Kunke met
         hen een Antroposofische kring opbouwde. In pension van dr Ijsinga aan de Leuvense straat ontstond
         weer een nieuwe groep om haar heen, van de Witte Broederschap met o.a. Klaas Laan, Saake
         Hoekstra, Jo van Buuren en Loes Bors. Eens in de maand kwamen de leden bijeen en zij schaarden
         zich om de stoel van Gon die dan zelf een stuk had voorbereid. O.a. een heel bijzondere interpretatie
         van de openbaringen van Johannes, gebasseerd op de Kaballah, door Gon diep doordacht
         en doorleefd. Gon leed aan spierdistrofie en was verlamd aan beide benen
         Uit het huwelijk met Okke Visser werden 3 kinderen geboren.
      2. Hermine Maria, (Miep) geb. 16.03.1903, Loosduinen, getr. 23.11.1929 met Prof dr. P.J.
         Kooreman
. Uit dit huwelijk werd een dochter geboren.

        
      3. Daniel Herman Gerard, geb. 04.01.1906, den Haag overl. 16.07.1987 Middelburg.
         Bleef ongehuwd.
         Studeerde in Utrecht candidaats Rechten. Daarna kunstgeschiedenis bij Willem Vogelsang. Hier
         kwamen zijn sterk visuele aanleg en aestetische instelling volledig tot hun recht. Zijn grote reislust
         maakte dat hij lang over zijn studie deed. Bovendien woonde hij 5 jaar in Parijs, zodat hij pas in 1938
         afstudeerde. Promoveerde, maar wil geen dr genoemd worden. Tijdens de inval van de duitsers wees
         Daan, die zich toen in Zeeland bevond, met enkele vrienden in een zeilbootje uit naar Engeland.
        Vandaar ging hij naar Argentinië waar hij enkele bekenden had en in zijn onderhoud voorzag door het
         geven van adviezen op het gebied van interieurinrichting en het bemiddelen bij de aankoop van antiek.

         Na de terugkeer in Nederland in 1945 was hij betrokken bij het opsporen van geroofde kunstschat-
         ten in Duitsland. Daarna kwam hij bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg, waar hij de Kunstreis-
         gids van Zeeland en Brabant schreef. In deze jaren trok hij op een grote motor door het land om zijn
         werkgebied, dat zozeer door de oorlog geleden had, te inventariseren.
         1946 conservator Museum Boymans te Rotterdam.
         1949 Rijksdienst van de monumentenzorg.
         1952-1971 Directeur van museum "Het Princenhof" te Delft en toezicht op het Rijksmuseum
         "Lambert van Meertden", waarvan de colllectie hem zeer aansprak.
         Het Princenhof had weinig eigen bezit, er waren daardoor jaarlijks twee grote tentoonstellingen nodig.
         Uit de thema's die Bolten daarvoor koos bleek zijn belangstelling: "Bijbelse kunst", "Koperwerk",
         "Glas", "de gedekte tafel", etc. Dit was een zeer actieve periode in zijn bestaan, zijn vele relaties
         stelden hem in staat, belangrijke objecten uit binnen- en buitenland voor exposities te verwerven.
         Zijn grote triomf was de tijdelijke terugkeer van "het Atelier" van Vermeer naar Delft.
         Door zijn activiteiten en relaties wist hij het museum, dat bij zijn komst een lege huls was, tot een
         instelling van naam op te werken.
         Maar er waren nog andere aspecten van Het Princenhof die Bolten zeer lagen, zoals ontvangsten van
          gasten van de regering, waarvoor in deze sfeervolle omgeving soms diners werden aangericht.
         Misschien was Daan nog het meest in zijn element op de jaarlijkse Antiekbeurs. Hier genoot hij volop
         van de kontakten met de antiekhandel, die hem op de hoogte hielden van de prijsontwikkelingen.
         Bovendien was hij de onomstreden arbiter in kwestie van vals of echt en van dateringen en toe-
         schrijvingen.1953-1976 (extern) lid van de Rijkscommissie voor Monumentenzorg, waar hij onmid-
         delijk een gezaghebbende stem verwierf. Kunstkenners als de voorzitter J. W. Frederiks en leden als
         Jhr. D. Roell gaven deze commissie een hoog peil.

         Streefde naar "la vie detachée" (onthecgt leven) en probeerde "het alleen-zijn kwijt te raken maar niet
         de eenzaamheid te verliezen"

         Kreeg de volgende decoraties:
         Officier van Oranje Nassau.
         Commandeur orden der Martiau d'Italia.
         Commandeur verdienst huis voor Duitsland.
         Commandeur des Arts et des Lettres (Frankrijk).
         Officier des Ordre National du Merits (Frankrijk).
         Officier van de Eikenkronn Luxemburg.
         Officier van de Poolster van Zweden.
         Officier van de Kroonorde van Thailand.
         Officier van George ? van Griekenland.
         Tot zijn spijt echter geen orde van het Koninklijke Huis, (alleen de huwelijkspenning van Beatrix
         en Claus) en geen Belgische orde.
         "Jammer genoeg wordt er voor diners geen rokcostuum meer gedragen, zodat deze orders niet meer
         gedragen kunnen worden".

   terug naar   ouders     Register


Vb. Ernst Hendrik Bolten (Edde).
      Geb. 28.08.1877, den Haag, overl., ald. 13.12.1963., getr. 26.07.1904, Nossi-Bé, met Francoise
      de Vos
, geb. 02.04.1881, dochter van Jan Cornelis de Vos en Wilhelmina Valois.
      Het kommentaar van D.M.H. Bolten aan zijn schoondochter: "Jij hebt niet de beste uitgekozen", haar
       antwoord was:" Ik heb niet gekozen, ik werd gekozen".
      Na 3 jaar HBS van 1903 tot1913 werkzaam als planter op de plantage van een vriens in Nossi-Bé, een
      eiland bij Madagaskar. Een brochure over de Cocoscultuur op Madagaskar van zij hand verscheen het
      blad "de Mercuur"?. Hierin wordt o.a. beschreven dat de oogst van de cocospalmen pas na 8 á 10 jaar
      is te verwachten. De heer Ruys las deze brochure en plaatste hem (na een jaar in Nederland?) op een
      plantage in Oost-Java. Maar dat liep uit op ruzie, waarna hij nog ~9 jaar op Java als loketbeamte en
      later als telegrafist bij de telefoondienst van de plantage en later bij de Posterijen en Telegraaf (fl 150,-
      per maand) werkte (Fort de Cock: Padang Pandjang).

   terug naar   ouders     Register


Vc. Henri Bolten (Han).
      Geb. 28.06.1883, den Haag, overl. ald. 08.01.1951, tr. in Berlicum 20.06.1912 met Jonkvrouwe
      Jeanne Josephine Susanne Maria Graafland
, geb. 28.06.1880 Maastricht, dochter van Jonkheer
      Joan Graafland (uit het Amsterdams regeringsgeslacht dat terug gaat tot 1550) en Suzanna Mols, geb.
      Heerlen overl. 1875.
      Uit dit huwelijk:
      1. doodgeb. dochter 28.05.1913.
      2. Henri Gerard (Hans), geb. 11.10.1917, overl. 14.01.1994, den Haag. getr. 29.01.1943 met
         Fredrika Johanna Hinrichs, geb. 27.08.1921, Rotterdam, dochter van Johan Antonie Hinrichs,
         geb. 27.04.1897, overl. 18.05.1929 en Engelina Johanna Cornelia Ouwehand, geb. 28.05.1893,
         overl. 17.06.1986.
         Hans was Contröle amtenaar bij de Algemene Rekenkamer in dan Haag.
         Uit dit huwelijk 3 dochters.

   terug naar   ouders     Register


Hierna volgen andere takken van de familie.


Ia. Klaas E. Groeneveld
      Geb. 05.03.1722. overl, 27.01.1795, tr. 04.07.1769 met Albertje Luikens, geb. 14.05.1752, overl.
      04.04.1814.
      Uit dit huwelijk:
      1. Albertje, (volgt IIIb)

   terug naar    Register


IIIb. Feiko Reemt Folkers.
      Geb. 08.01.1793, overl. 22.12.1861, tr. 15.05.1815 met Albertje Groeneveld, geb. 10.08.1793,
      overl. 10.09.1857. Dochter van Klaas E Groeneveld, en Albertje Luikens.
      Uit dit huwelijk:
      1. Reemt Feiko (volgt IIa)

   terug naar    Register


IVb. Gerardus Johannes Otten .

        
        Juliana Christina Beckers

        Overl. 1856, tr. met Juliane Christina Beckers.
        Uit dit huwelijk:
        1. Adriana Frederica, (zie IV)


  terug naar    Register


IIa. Reemt Feiko Folkers.
      Geb. 21.07.1818, overl. 12.09.1871, tr. 18.06.1840 met Johanna Luidens, geb. 17.02.1813, overl.
      03.05.1896.
      Uit dit huwelijk:
      1. Albert Reemt, (volgt IIIa)

   terug naar   ouders     Register


IIIa. Albertus Reemt Folkers.

        

      Geb. 06.01.1846, Winschoten, overl. 26.01.1922, Balk?, tr. 07.09.1876 met Tette Stellingwerff,
      (volgt IVa) geb. 11.01.1852, Groningen, overl. 23.12.1888, Balk, dochter van Goslink
      Minnema Stellingwerff en Tette Bakker.
      Uit dit huwelijk:
      1. Johanna Megcheltien Lutgerdina,(zie V)

   terug naar   ouders     Register


IIIc. Goslik Minnema Stellingwerff.
      Geb. 30.12.1824, Sneek, overl. 07.01.1894, Balk, tr.Tette Bakker. Na verschillende andere eige-
      naren, neemt Goslink Hotel "De Wijnberg" Markstraat 23, Sneek, over.
      Hij moet een belangrijk peroon geweest zijn, zijn portret hangt in het hotel.
      Uit dit huwelijk:
      1. Tette, (zie IIIa)

   terug naar
   Register


Vd. Karel Willem Leonard Hauff.
        Geb. 14.12.1843, Groningen, overl. 09.05.1877, Harderwijk. Hij is een zoon van Willem Gotlieb
        Hauff, overl. 1869 en Maria Catharina Meijer, overl 1869.
        Karel tr. 10.01.1871, Harderwijk met Adriana Bijvoet, geb. 10.02.1845, Harderwijk en overl.
        18.11.1922, Wageningen. Zij was een dochter van Pieter Bijvoet geb. 24.03.1821, Harderwijk en
        Fennetje Rikkers, geb. 1823.
        Uit dit huwelijk:
        1. Fenny Melia,

   terug naar    Register


Denemarken
Baron von Bolten (tak is uitgestorven)
In Kopenhagen is aan de Store Kongensgade een Hotel-Restaurant Bolten's, met een binnenplaats:
Baron Boltensgaard.

Mijn eigen zoeken hiernaar geeft als resukltaat:

        
Boltens Gård is een adelijkhuis, Gothersgade 8, Kopenhagen en ook in nieuwe tijd naam van een kompleks
met restaurants etc. Het is gelegen vlak bij Kongens Nytorv met ingang van zowel Store Kongensgade als
Gothersgade.

Oorspronkelijk was de naam van dit gebouw Weltkuglen en was in het midden van 1700, centrum voor
internationale handel in de oude stad. Het was een populair verzamelingspunt voor de belangrijkste burgers
en handelslieden van de hele wereld. Het gebouw werd in 1767 gekocht door een rijke wijnhandelaar, Erik
Bolten, die in 1771 bouwde het nog bestaande rokokohuis. In 1783 werd hij benoemd tot baron von
Bolten - hiervan de plaatselijke naam, maar in 1786 ging hij failliet en leefde zijn laatste vier levensjaren als
huurder van de zolder.

In 1918 werd het gebouw beschermd samen met een vakrwerkhuis op de binneplaats van 1755.

Eind 1980 er werd het gebouw gerestaureert en omgebouwd en werd een populaire plaats voor jetsettet.
In 1991 komt er een gallerij.

Waarom een Bolten in Denemarken?
Een korte terugblik in de deense geschiedenis.
Christian d. 2e ,geb 1481 en overl. 1559, was koning van Denemarken en Noorwegen 1513-1523 en van
Zweden 1520-1523. Voor hij zijn vader opvolgde was hij vicekoning in Noorwegen in 1502 en 1506-
1512. Hier ontmoette hij tijdens een stadhuisfeest in Bergen 2 hollandse vrouwen, Dyveke en haar
moeder Sigbrit Willoms.
Hij danste met Dyveke en dat had grote betekenis voor zijn verdere leven.
Dyveke werd zijn concubine, zelfs nadat hij getrouwd was met Elisabeth van Habsburg in 1515.
Door een verbond med Nederland, probeerde Christan d. 2e, het handelsverkeer tussen Nederland en
Rusland te verplaatsen naar Kopenhagen, Malmø en Stockholm. Waarschijnlijk hierdoor kwamen er vele
boeren en handelslieden naar Denemarken en leefde in het zuiden van het eiland Amager.
Het is bekend dat ze een geisoleerde gemeente schepte met eigen klederdrachten etc. Veel is er niet over te
vertellen, daar er geen direkte aktes etc. zijn bewaard. St. Magleby og Dragør hebben nog de sporen want
in Dragør vlak bij de haven is een Hollandse buurt met o.a. Deventergade, Zytfensgade.
Dyveke stierf plotseling in 1517!
Het is dus mogelijk dat er ergens een Bolten tussen zat.

Bij nader onderzoek blijkt evenwel het volgende:
        
Henrik Bolten, wijnhandelaar en burger in Kopenhagen, wordt in 1783 opgenomen in de adelijke stand als
baron, met als motief: "de grootste verdienste van de partikuliere Oostindische Handel, waarmee niet
alleen de Koninklijke belastingsdienst aanzienlijk invloed heeft gehad en alleen het jaar eerder over
anderhalf ton Goud en daarmee 700 van Konings burgers een leefbrood krijgen"
Wapen:
Schild gedeelt in blauw, waarin een halve silvere lelie, vast op het midden en blauw waarin twee
gouden spar; op de Helm een baronkroon en een goude Merkurstaaf tussen twee Deense Oorlogsvlaggen:
schildhouders zijn twee matrozen in rood-wit gestreepte truien en met zwarte hoeden, den ene houdt een
Goude bbotshaak met ijzeren spits, de ander houdt een Gouden roeiriem

Henrik baron von Bolten, gedoopt 07.12.1735, Bremen, overleden 07.03.1790, Kopenhagen.
Hij was getrouwd 1e 18.01.1764 in Kopenhagen met Sophie Elisabeth Schmidt, gedoopt 05.09.1745 en
overleden 19.08.1771, trouwt 2e. 1772 met Anne Nørregaard, gedoopt 18.03.1748 en overleden
16.04.1782, tr 3e. 17.06.1783 in Kopenhagen met Sophie Frederikke Heinrich, geb. 1764, Saint
Croix, U.S. Vergin Islands, overl 08.04.1807, Kopenhagen.
Henrik is zoon van een koetsier, later grenadier Johann Hinrich Bolte en Gesche Belings. "in uiterste armoe"
komt Henrik in Kopenhagen, waar hij na zijn leertijd wijntapper wordt.
In 1763 krijgt hij een vergunning en wordt opgenomen in het wijntappersgilde.
Hij koopt het boven beschreven huis en verdiende beduidelijke kapitalen in Vest-Indië, door de oorlog
tussen Engeland en Amerika, dreef omvangrijke wijnhandel en bezat 5 schepen in de vaart tussen
West- en Oost-Indë, gaf 40.000 Rijksdaler aan geboortestichting, kocht Sorgenfri Slot, 1784 Assentrup en
Frederiksdal op Lolland en in 1785 Sæbygaard op Zeeland. verkocht Sorgenfri in 1789.

Uit het 2e huwelijk:
1. Johan Heinrich baron von Bolten, geb. 26.08.1773, Kopenhagen, overl. 07.07.1792.
2. Ana Margrethe baronesse von Bolten, geb. 30.10.1778, Kopenhagen, overl. 11.12.1804,
tr 10.02.1795 met Chridtopher Schøller von Bülow af Wedendorf.

   terug naar    Register